Hva vi gjør / Anskaffelser

Anskaffelser

Gritera bistår med rådgivning og ledelse av anskaffelsesprosesser for IT-løsninger, implementeringsprosjekter og drift- og forvaltningstjenester. Vi kan hjelpe i hele eller deler av prosessen fra behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, leverandørdialog, evaluering, kontraktsforhandlinger og leverandøroppfølging. Startfasen er særdeles viktig da denne legger hele grunnlaget for videre suksess og måloppnåelse.

Anskaffelser

En balansert tilnærming

Vi tror ikke på strategier som utelukkende handler om å presse leverandører maksimalt på pris. For å lykkes må det skapes en felles forståelse for behov og mulighetsrom hos kunde og leverandør. Bare med en slik strategi vil man kunne finne de beste løsningene som gir virksomheten det den faktisk trenger, og det til rett pris og med en gunstigst risikoprofil. En godt gjennomført anskaffelsesprosess vil også danne et godt grunnlag for å lykkes i implementering og innføring av det virksomheten har anskaffet.

God praksis

Vi kjenner god praksis i privat sektor og regelverk i offentlig sektor, samt styrker og svakheter ved relevante strategier og kontrakts-standarder, men vi vurderer oppdragets og virksomhetens behov før vi velger, eller gir råd om valg av, riktig strategi og kontrakts-standarder, for eksempel ulike SSA-avtaler. Dette baseres på en lidenskap for faget og utallige gjennomførte store og små anskaffelser i privat og offentlig sektor.

Noen tjenester vi tilbyr innen anskaffelser

Prosjektledelse

Våre konsulenter kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosessen, herunder lede og koordinere anskaffelsesteamet. Vi har lang erfaring med å styre tverrfaglige team bestående av interne og eksterne ressurser. Teamet må tilpasses den enkelte anskaffelse og det er viktig at nødvendig kompetanse er på plass før anskaffelsen starter.

Anskaffelsesrådgivning

Vi tilbyr rådgivning i alle faser av anskaffelsen fra strategi til forhandlinger og leverandøroppfølging. Vi bistår med å avdekke fordeler og ulemper med de fleste kontraktsformer og prismodeller. For offentlige anskaffelser er det viktig å velge riktig anskaffelsesprosedyre før man setter i gang. Valg av avtaletype vil ha store konsekvenser for kompleksitet, risikodeling, egen ressursinnsats og krav til medvirkning. Vi gir din virksomhet råd om riktig anskaffelsesprosess basert på vår erfaring fra liknende prosesser og faglig kunnskap.

Forhandlingsledelse

Vi kan lede forhandlingene med leverandør, eller bidra med støtte til den interne forhandlingslederen. Vi bistår med alt fra utforming av forhandlingsstrategi til organisering og gjennomføring av selve forhandlingen. Ved behov har vi et eget opplegg for opplæring av de ulike rollene som skal delta i forhandlingen.

Kvalitetssikring

Vi kan gjennomføre kvalitetssikring av alle faser og produkter tilknyttet en anskaffelse. Det er viktig å sikre en god prosjektbegrunnelse (Business case) og konkurransegrunnlag forut for anskaffelsen. Vi bistår med evaluering og kvalitetssikring av tilbud og avtaler, samt kvalitetssikring av leverandører og produkter.