Hva vi gjør / Prosjektledelse

Prosjektledelse

Prosjektledelse er nøkkelen til godt gjennomførte prosjekter – enten de gjennomføres i det private eller det offentlige. Gritera bistår med prosjektledelse av både mindre prosjekter og i de aller største og mest komplekse IT- og digitaliseringsprosjektene. Vi kan også hjelpe med å etablere, forbedre og lede prosjektporteføljestyring i virksomheten.

Prosjektledelse

Ditt prosjekt i trygge hender

Vi tror ikke de mest effektive prosjektlederne i dag kan rendyrke en bakgrunn innen verken IT eller forretning. Derimot tror vi på tverrfaglig kunnskap for å lykkes på vegne av de organisasjoner vi bistår. Prosjektlederne i Gritera har derfor alle tverrfaglig bakgrunn og har jobbet med en rekke sentrale virksomheter i det norske markedet. Denne tverrfagligheten sikrer at våre konsulenter kan identifisere de beste løsningene for din virksomhet gjennom velfundert strategisk rådgivning, samt fleksibel og effektiv operativ støtte.

Vi kan prosjektmetodikk

Vi kjenner de relevante rammeverkenes styrker og svakheter, men vi vurderer naturligvis alltid oppdragets og virksomhetens behov før vi velger, eller gir råd om valg av riktig rammeverk. Dette baseres på en inngående fagkunnskap og utallige gjennomførte prosjekter hos flere av de største selskapene i Norge, men også mindre virksomheter.

Noen tjenester vi tilbyr innen prosjektledelse

Prosjektledelse på kundeside

Våre konsulenter kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Vi kan være din prosjektleder og følge opp eventuelle eksterne leverandører

Støtte til intern prosjektledelse

Vi kan avlaste den interne prosjektlederen med administrative oppgaver, bidra med metodikk, ta ansvar for definerte områder og være en rådgiver og sparringpartner som sikrer fremdrift og gode beslutninger. F.eks. kan vi bidra med støtte under oppsett av smidige team.

Programledelse

Vi kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et program. Vi sikrer tett dialog og koordinering på tvers av prosjektene i programmet.

Etablering av modell for prosjektporteføljestyring

Våre konsulenter kan etablere og implementere en modell for porteføljestyring av programmene og prosjektene i virksomheten. Eventuelt kan vi også forbedre den eksisterende modellen om en slik allerede eksisterer. Vi bistår også med å sikre et godt forankret mandat, etablering av porteføljen gjennom datainnhenting, implementering av styringsmekanismer og en plan for oppfølging og evaluering av modellen.

Ledelse av prosjektportefølje

Vi kan lede virksomhetens prosjektportefølje i en periode. Vi bistår med oppfølging og veiledning av prosjektledere, rådgivning og kvalitetssikring av prosjektmandater, videreutvikling av prosjektmetodikk, og rapportering på fremdrift, kostnader og kvalitet for prosjektene i porteføljen.

Bidra i styringsgrupper

Ta ansvar eller bistå prosjektets styringsgruppe for å sikre suksess og god måloppnåelse for det enkelte prosjekt. En god og velfungerende styringsgruppe er en viktig suksessfaktor for å lykkes med prosjektgjennomføringen.

Kvalitetssikring

Lede og gjennomføre kvalitetssikring av alle faser og produkter knyttet til prosjekt- og porteføljestyringen. Som uavhengig rådgiver kan vi bistå eller lede kvalitetssikringen av både leverandør og intern prosjektgruppe. God kvalitetssikring i tidlig faser vil være avgjørende for prosjektets videre suksess og måloppnåelse.